ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Особлива інформація на 21.09.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.09.2017ОбраноЧлен Наглядової ради-Секретар Наглядової радиСторожук Олена Володимирiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 21.09.2017р. Засiданням Наглядової ради ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента. Обрано на посаду Члена Наглядової ради-Секретаря Наглядової ради Сторожук Олену Володимирiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "IНТЕЛГРУПП" (код ЄДРПОУ 34533132), на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) у зв’язку з обранням робочих органiв Наглядової ради. Сторожук Олена Володимирiвна акцiями та часткою в статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ "IНТЕЛГРУПП". Акцiонер-юридична особа ТОВ "IНТЕЛГРУПП" володiє 4898859 акцiями, що складає 48,9886%. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: Генеральний директор, заступник генерального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.09.2017Припинено повноваженняГолова ПравлiнняЧерешня Йосип Андрiйович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 21.09.2017р. Засiданням Наглядової ради ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Голови Правлiння Черешнi Йосипа Андрiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) у зв'язку з поданою заявою за власним бажанням. Акцiями та часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Повноваження здiйснював протягом 13 рокiв та 11 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.09.2017Припинено повноваженняЧлен ПравлiнняГолуб Вiктор Сергiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 21.09.2017р. Засiданням Наглядової ради ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Правлiння Голуба Вiктора Сергiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Акцiями та часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Повноваження здiйснював протягом 13 рокiв та 11 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.09.2017Припинено повноваженняЧлен Правлiння Телепко Остап Зiновiйовичд/н, д/н, д/н0.0023
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 21.09.2017р. Засiданням Наглядової ради ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента. Припинено повноваження Члена Правлiння Телепка Остапа Зiновiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Володiє 228 акцiями, що складає 0,0023 % вiд статутного капiталу товариства. Повноваження здiйснював протягом 13 рокiв та 11 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.09.2017ЗвільненоГоловний бухгалтерЧерешня Iван Андрiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 21.09.2017р. Наказом Голови правлiння ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 21.09.2017р. (Наказ №43 вiд 21.09.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента. Звiльнено з посади Головного бухгалтера (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi наказу Голови правлiння вiд 21.09.2017р. (Наказ №43 вiд 21.09.2017р.) на пiдставi поданої заяви за власним бажанням. Акцiями та часткою в статутному капiталi товариства не володiє Повноваження здiйснював протягом 10 рокiв та 9 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду Головного бухгалтера нiкого не призначено. Посада Головного бухгалтера не передбачена штатним розкладом.
21.09.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиВолков Богдан Григорович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Дата отримання повiдомлення: 21.09.2017р. На пiдставi рiшення акцiонера-юридичної особи ТОВ "Атвуд-Iнвест"(код за ЄДРПОУ 34478454) (повiдомлення про замiну члена Наглядової ради-представника акцiонера вiд 21.09.2017 року вих.№21-09-17, яке отримано емiтентом ПрАТ «Берегiвський кар’єр» 21.09.2017 року ), вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Припинено повноваження представника, члена Наглядової ради юридичної особи - ТОВ "Атвуд-Iнвест" (код за ЄДРПОУ 34478454), Волкова Богдана Григоровича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi повiдомлення про замiну члена Наглядової ради-представника акцiонера ТОВ "Атвуд-Iнвест" вiд 21.09.2017р. у зв'язку з замiною представника акцiонера. Волков Богдан Григорович часткою у статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ "Атвуд-Iнвест". Акцiонер-юридична особа ТОВ "Атвуд-Iнвест" володiє 2299998 акцiями, що складає 23,00%. Повноваження здiйснював протягом 5 рокiв та 4 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.09.2017ПризначеноГолова ПравлiнняВолков Богдан Григорович д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 21.09.2017р. Засiданням Наглядової ради ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента. Призначено на посаду Голови Правлiння Волкова Богдана Григоровича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) у зв'язку зi звiльненням Голови правлiння. Акцiями та часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Строк, на який призначено: 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: генеральний директор, головний iнженер, директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.09.2017ПризначеноЧлен ПравлiнняТелепко Остап Зiновiйовичд/н, д/н, д/н0.0023
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 21.09.2017р. Засiданням Наглядової ради ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента. Призначено на посаду Члена Правлiння Телепка Остапа Зiновiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) у зв'язку з переобранням Правлiння. Володiє 228 акцiями, що складає 0,0023 % вiд статутного капiталу товариства. Строк, на який призначено: 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: Головний механiк пiдприємства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.09.2017ПризначеноЧлен ПравлiнняКовальчук Олександр Полiкарповичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 21.09.2017р. Засiданням Наглядової ради ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента. Призначено на посаду Члена Правлiння Ковальчука Олександра Полiкарповича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 21.09.2017р. ( протокол № 21/09/2017 вiд 21.09.2017р.) у зв'язку з переобранням Правлiння. Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Строк, на який призначено: 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: Iнженер по охоронi працi та технiцi безпеки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.09.2017Набуто повноваженьЧлен Наглядової радиБезсмертна Iрина Володимирiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Дата отримання повiдомлення: 21.09.2017р. На пiдставi рiшення акцiонера-юридичної особи ТОВ "Атвуд-Iнвест"(код за ЄДРПОУ 34478454) (повiдомлення про замiну Члена наглядової ради-представника акцiонера вiд 21.09.2017 року вих.№21-09-17, яке отримано емiтентом ПрАТ «Берегiвський кар’єр» 21.09.2017 року ), вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента. Призначено на посаду члена Наглядової ради Безсмертну Iрину Володимирiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "Атвуд-Iнвест" (код за ЄДРПОУ 34478454), на пiдставi повiдомлення про замiну Члена наглядової ради-представника акцiонера ТОВ "Атвуд-Iнвест" вiд 21.09.2017р. у зв'язку з замiною представника акцiонера. Безсмертна Iрина Володимирiвна часткою у статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ "Атвуд-Iнвест". Акцiонер-юридична особа ТОВ "Атвуд-Iнвест" володiє 2299998 акцiями, що складає 23,00%. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: бухгалтером, старшим бухгалтером. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.