ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 
Дата розміщення: 22.02.2017

Особлива інформація на 17.02.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.02.2017ЗвільненоГолова правлiнняЧерешня Йосип Андрiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 17.02.2017р. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Берегiвський кар"єр" вiд 17.02.2017р. (протокол №17/02/2017 вiд 17.02.2017 р.) прийнято рiшення про звiльнення та призначення посадових осiб емiтента. Звiльнено з посади Голови правлiння Черешню Йосипа Андрiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 17.02.2017р. (протокол №17/02/2017 вiд 17.02.2017 р.) у зв`язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Повноваження здiйснював протягом 13 рокiв 5 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.02.2017ПризначеноГолова правлiнняЧерешня Йосип Андрiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 17.02.2017р. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Берегiвський кар"єр" вiд 17.02.2017р. (протокол №17/02/2017 вiд 17.02.2017 р.) прийнято рiшення про звiльнення та призначення посадових осiб емiтента. Призначено на посаду Голови правлiння Черешню Йосипа Андрiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), згiдно з рiшенням Наглядової ради вiд 17.02.2017р. (протокол №17/02/2017 вiд 17.02.2017 р.) у зв`язку з переобранням на новий строк. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Строк, на який призначено: 5 рокiв. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: Голова правлiння ПрАТ "Берегiвський кар"єр". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.