ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Приватне акцiонерне товариство "Берегiвський кар'єр", (попереднє найменування - Закрите акцiонерне товариство "Берегiвський кар'єр") створене на пiдставi рiшення установчих зборiв засновникiв Закритого акцiонерного товариства "Берегiвський кар'єр" вiд 24 жовтня 2003р. (зареєстроване розпорядженням голови Берегiвської райдержадмiнiстрацiї за №579 вiд 31.10.2003р.
Приватне акцiонерне товариство "Берегiвський кар'єр" (далi товариство) є новим найменуванням Закритого акцiонерного товариство"Берегiвський кар'єр" - iдентифiкований код - 32703031, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" "Про цiннi папери i фондовий ринок" та рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Берегiвський кар'єр" вiд 10 червня 2011 р. Товариство є правонаступником державного пiдприємства "Берегiвський кар'єр".
ПрАТ "Берегiвський кар'єр" зареєстровано розпорядженням Берегiвської райдержадмiнiстрацiї вiд 08.07.2011р.
Товариство має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатку, кутовий штамп за своїм найменуванням, веде оперативний та бухгалтерський облiк вiдповiдно до Закону .
Мiсцезнаходження Товариства 90260, Україна, Закарпатська область, Берегiвський район, с.Мужiєво, вул.. Ракоцi Ференца II, 245.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом До ПрАТ "Берегiвський кар'єр" входить:
1. Гiрничо-дробильний цех;
2. Механiчний цех;
3. Цех по збуту продукцiї.
Дочiрних пiдприємств, Товариств не має.
Змiн в органiзацiйної - структурi у вiдповiдностi до попереднього звiту не вiдбулось.
Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки фiнансових iнвестицiй тощо.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства та його структурних пiдроздiлiв з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський облiк ведеться згiдно ЗУ "Про бухгалтерський облiк". Товариством використовується Робочий План рахункiв iз значною деталiзацiєю позицiй аналiтичного облiку зi збереженням номерiв рахункiв та субрахункiв дiючого Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд ЗО листопада 1999 року №291. Порядок ведення аналiтичного облiку i кореспонденцiї рахункiв здiйснюється на пiдставi Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань I господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд ЗО листопада 1999 року №291.
Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний. Оцiнка вартостi запасiв проводиться методом ФIФО.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi
та результатiв дiяльностi приватного акцiонерного товариства
"Берегiвський кар'єр "
за 2011 рiк

м.Ужгород 30 квiтня 2012 року
№ пIп
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
1 Повна назва Приватне акцiонерне товариство
" Берегiвський кар'єр "
2 Код за ЄДРПОУ 32703031
3 Мiсцезнаходження 90260, Закарпатська область, Береговський район, с.. Мужiєво, вул. Ракоцi Ференца, 245
4 Дата реєстрацiї 31 жовтня 2003 року розпорядженням № 579 Берегiвської райдержадмiнiстрацiї
5 Дати внесення змiн до установчих документiв нова редакцiя
21 червня 2011 року
реєстрацiйний № 13091050001000261 розпорядженнями Берегiвської райдержадмiнiстрацiї
6 Основнi види дiяльностi Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, не вiднесених до iнших групувань. Добування декоративного та будiвельного каменю. Iншi галузi добувної промисловостi, не вiднесених до iнших групувань. Дiяльнiсть вантажного залiзничного транспорту. Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту .
7 Кiлькiсть засновникiв Держава в особi Закарпатського регiонального вiддiлення фонду Державного майна України.
8 Частка засновника у статутному капiталi
0,00
9 Мiсцезнаходження засновника 88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул..Собранецька,60, тел.3-71-93
10 Телефон ( 03141) 2-35-89
Перевiрка справедливостi та достовiрностi вiдображення iнформацiї фiнансової звiтностi за 2011 рiк приватного акцiонерного товариства " Берегiвський кар'єр" проведена згiдно договору № А35 вiд 27.04.2012 року Аудиторською фiрмою " IСТИНА" , свiдоцтво про внесення до Реєстру суб*єктiв аудиторської дiяльностi № 1830 вiд 24.02.2011 року, виданого рiшенням № 228I4 Аудиторської палати України строком дiї до 24.02.2016 року.

Перевiрка почата 27.04.2012 року та закiнчена 30.04.2012 року

До перевiрки представленi наступнi документи: Статут товариства, головна книга за 2011 рiк, фiнансова звiтнiсть ( баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтка до рiчної фiнансової звiтностi ) за 2011 рiк, , оборотнi вiдомостi аналiзу рахункiв бухгалтерського облiку, облiк основних фондiв та iнших матерiальних активiв.

Вiдповiднiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства . Вiдповiднiсть управлiнського персоналу охоплює : розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв , якi не мiстять суттєвих та викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок , якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiднiсть аудитора
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Думка визначається вiдповiдно вимог Закону України " Про аудиторську дiяльнiсть " i Мiжнародних стандартiв аудиту та нацiональних стандартiв аудиту в Українi.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики , прийнятих облiкових оцiнок , зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятим в Українi.
Пiдставою для проведення аудиторської перевiрки є :
- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-ХП iз змiнами та доповненнями внесеними Законами України вiд 14.03.1995 року № 81I95-ВР, вiд 02.02.1996 року № 54I96-ВР;вiд 15,05.2003 р. № 762-1У, вiд 24.06.2004 року № 1863-1У; вiд 06.07.05 року № 2738-1У; вiд 15.12.2005 р. № 3202-1У, вiд 19.01.2006 р. № 3370-1У;вiд 14.09.06 року № N140-V;
- Вимог Мiжнародних стандартiв аудиту , надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту № 700 " Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення " , № 701 " Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", № 705 " Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", № 720 " Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти";
- Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України " Про затвердження положення щодо пiдготовки Аудиторських висновкiв, яка подаються до Державної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку " вiд 19.12.2006 року № 1528, зареєстроване в Мiнюстi України 23.01.2007 року № 53I13320; вiд 19.12.2006 року № 1591, зареєстрованого в Мiнюстi 05.02.2007 року; рiшення Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 31.01.2008 року № 69; вiд 29.09.2011 року № 1360, зареєстроване в
Мiнюстi України вiд 28.11.2011 року № 1358I20096;
- Вимог Закону України № 996-Х1У вiд 16.07.1999 року " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями внесеними Законами України;
- Вимог Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України.
З метою виконання вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360 та положення про розкриття iнформацiї емiтентам цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. № 1591 аудитором за для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття фiнансової звiтностi виконанi наступнi процедури:
- Iнформацiї вiдповiднiсть облiку активiв вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
- Iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
- Iнформацiя про власний капiтал;
- Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства;
- Сплати Товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни;
- Iнформацiї щодо обсягу фiнансового результату;
- Iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово - господарський стан Товариства та привести до значної змiни вартостi цiнних паперiв.
Проведенi аудитором процедури перевiрки не ставили мету проведення повної та суцiльної перевiрки системи внутрiшнього контролю для визначення всiх можливих недолiкiв.

Аудиторська фiрма вважає за можливе висловити думку , що фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2011 рiк , у вiдповiдностi до вимог Нацiональних положень ( стандартiв ) бухгалтерського облiку та законодавчих актiв України
Прийнята полiтика бухгалтерського облiку та її незмiннiсть в основному вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативних актiв. Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними облiковими даними i в цiлому достовiрно вiдображає фактичне фiнансове становище на 01.01.2012 року по результатах операцiй за перiод з 01.01.2011 року до 31 .12.2011 року.
Фiнансовий стан товариства станом на 01.01.2012 року умовно - позитивний.
Думка аудитора щодо фiнансових звiтiв умовно - позитивна .

Розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до встановлених нацiональних ( положень) стандартiв бухгалтерського облiку:
1.Облiк основних фондiв
Облiк основних фондiв в основному вiдповiдають критерiям визнання за П(С)БО № 7 "Основнi фонди".
Залишкова вартiсть основних фондiв станом на 01.01.2012 року склала 6677,0 тис.грн., рiвень зносу досяг 81,8 %.
За звiтний рiк товариство не проводило реалiзацiю та списання основних засобiв .
За звiтний рiк ПрАТ iнвестувало в основних засобiв на 141,6 тис.грн.

2. Фiнансовi iнвестицiї
На протязi 2011 року ПрАТ не проводило iнвестування фiнансiв та майна .

3. Облiк запасiв.
Облiк запасiв проводився в основному у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 9 "Запаси".
Станом на 01.01.2012 року на складах накопичено запасiв на 590,0 тис.грн..

4. Облiк витрат виробництва
Склад витрат та порядок розподiлу загальновиробничих витрат проведенi у вiдповiдностi до вимог облiку витрат до П(С)БО № 16.

5. Дебiторська заборгованiсть
Облiк дебiторської заборгованостi ведеться в основному у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №10 " Дебiторська заборгованiсть ".
Станом на 01.01.2012 року вiдсутня дебiторська та iншi дебiторська заборгованiсть .
Думка аудитора вiдносно облiку активiв товариства умовно - позитивна .

Розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нацiональних ( положень) стандартiв бухгалтерського облiку:

Облiк кредиторської заборгованостi ведеться в основному у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 11 " Кредиторська заборгованiсть".
Кредиторська заборгованiсть станом на 01.01.2012 року склала 249,0 тис. грн..
Думка аудитора вiдносно зобов'язань товариства умовно - позитивна.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нацiональних ( положень) стандартiв бухгалтерського облiку:

Розмiр власного капiталу станом на 01.01.2012 року визначився наступним чином :
- Статутний капiтал склав 10000,0 тис.грн., це на рiвнi попереднього року.
- Додатково вкладений капiтал - 5942,0 тис.грн.
- Непокритий збиток склав 462,0 тис.грн.
Думка аудитора вiдносно власного капiталу умовно-позитивна .

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.

Товариством по пiдсумках 2011 року витриманi вимоги законодавства вiдповiдностi вартостi чистих активiв та власного капiталу.
Думка аудитора вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства умовно - позитивна.

Сплата Статутного капiталу

Первинне розмiщення акцiй товариство провело згiдно плану розмiщення акцiй затвердженого наказом ЗТВ фонду Державного майна вiд 26.08.1997 року за № 3I376.
Формування Статутного капiталу проведено за рахунок пiльгового продажу працiвникам товариства за приватизацiйнi майновi сертифiкати, грошовi кошти та компенсацiйнi сертифiкати.
Заявлений та сформований Статутний капiтал становить 10 000 000,00 грн, який подiлений на 10 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна. Станом на 01.01.2012 року акцiї подiленi мiж 11 акцiонерами, з них - 4 юридичнi особи.
Частка в статутному капiталi
Акцiонери Кiлькiсть акцiй Сума, грн.. Частка у стат.
капiталi %
ЮРИДИЧНI ОСОБИ
1.ТОВ " Iнтелгрупп" (34533132). М.Київ, вул. Артема 73,
2.ТОВ " ЄкспоТехно-Плюс"(32072694, м.Киїi, вул. Свiтлиць кого,33
3.ТОВ " Графаль", (348817989),м.Київ, вул. Шота Руставелi, 38 кв.12
4.ТОВ " Вiк тум-Iнвест-Плюс"( 34882028), м.Київ, вулМечнiкова, 8 кв.22

4898859


2299998


1400001

1400001

4898859,00


2299998,00


1400001,00

1400001,00

48,99


23,00


14,00

14,00
ФIЗИЧНI ОСОБИ 7 1141 1141,00 0,01
Всього 10000000 10000000,00 100,00
21 червня 2011 року товариство зареєструвало нову редакцiю Статуту, згiдно якого перетворилося з вiдкритого у приватне акцiонерне товариство.
Думка аудитора вiдносно сплати Статутного капiталу - Статутний капiтал сплачений повнiстю .

Дотримання вимог лiквiдностi .
Показники
платiжоспроможностi та фiнансової стабiльностi
ПрАТ "Берегiвський кар'єр "
за 2011 рiк
№ пIп Показники Коефiцiєнти
На 31.12.11 р. Норматив
1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,001 0,25-0,5
2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 2,538 1,0-2,0
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,984 0,25-0,5
4 Коефiцiєнт структури капiталу 0,016 0,5-1,0
5 Коефiцiєнт покриття власними оборотними засобами
2,608
> 0
6 Коефiцiєнт рентабельностi активiв -0,011 > 0

Коефiцiєнти абсолютної ( 0,001) лiквiдностi свiдчить про недостатнiсть необхiдних коштiв на розрахунковому рахунку для термiнового погашення корострокових поточних зобов'язань на кiнець року.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi ( 2,538 ) пiдтверджує достатнiсть оборотних коштiв необхiдних з метою погашення кредиторської короткострокової заборгованостi за рахунок накопичення залишкiв запасiв на складах i наявностi дебiторської заборгованостi ПрАТ.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,984 при нормативi 0,25-0,5 свiдчить про незалежнiсть товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування господарської дiяльностi. Тому що, станом на 01.01.2012 року наявний власний капiтал повнiстю забезпечений накопиченими необоротними активами.
Коефiцiєнт структури капiталу ( 0,016 ) свiдчить про достатнiй рiвень покриття власним капiталом довгострокових та короткострокових зобов'язаннях i незалежнiсть вiд залученого капiталу.
Коефiцiєнт покриття власними оборотними засобами ( 2,608 ) свiдчить про забезпеченiсть власними оборотними засобами.
Коефiцiєнт рентабельностi активiв ( -0,011 ) показує спiввiдношення фiнансового результату вiд господарської дiяльностi до активiв товариства. Пiдсумки госпдiяльностi свiдчить про нерентабельнiсть використання активiв.
Думка аудитора, що таке положення забезпечує фiнансову незалежнiсть ПрАТ i зменшує ризик кредиторiв по вiдношенню по довгострокових, так i по поточних зобов'язаннях .

Iпотечне покриття iпотечних облiгацiй

На протязi 2011 року iпотечнi облiгацiї вiдсутнi.

Розкриття iнформацiї щодо чистого прибутку .

За 2011 рiк ПрАТ в цiлому отримало валовий дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї , надання транспортних послуг, реалiзацiї необоротних активiв .
Облiк валового доходу проведений в основному у вiдповiдностi до iснуючих вимог П(С)БО № 15 "доходи". Облiк валових витрат проведений в основному у вiдповiдностi до iснуючих вимог П(С)БО № 16 "Витрати".
При заповненнi рiчної форми № 2 " Звiт про фiнансовi результати" доходна та витратна частини вiдповiдають даним головної книги
При складанi рiчного фiнансового звiту витриманi вимоги наказу МiнФiну України вiд 30.11.99 р. № 291 " Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його застосування .
Перевiркою пiдтверджується , що по наслiдках госпдiяльностi ПрАТ за 2011 рiк отримало 177,0 тис.грн. прибутку. Непокритi збитки станом на 01.01.2012 року становлять 462,0 тис.грн.
Думка аудитора щодо визначення фiнансового результату умовно - позитивна.

Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України

Товариство не проводило випуск цiнних паперiв.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 38I07I1I11 вiд 22.08.2011 року з бездокументарною формою iснування.

У вiдповiдностi до вимог Закону України " Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-У1 ( роздiл 1У ст..20 п.2) переведення випуску акцiй в бездокументарну форму вибрано :

- депозитарiй- кореспондент : ПАТ " Нацiональний депозитарiй Україна" м.Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка, буд. 3.
- зберiгач - ТОВ "Укрекобудiнвест", 04116, м. Київ , вул. Старокиївська,10

Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами

Станом на 01.01.2012 року вiдсутня заборгованiсть за цiнними паперами.

Активи недержавних пенсiйних фондiв

Вiдсутнi активи недержавних пенсiйних фондiв.

Розкриття iнформацiї про дiї , якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та вартiсть цiнних паперiв товариства

Протягом 2011 року в товариствi не вiдбулись дiї, якi визначенi ст. 41 ЗУ " Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року за № 3480-1У зi змiнами та доповненнями : .

Директор
Сертифiкат серiї А № 003003 Л.I.Мороз
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Видобуток сировини перлiтової та її первинна переробка.Основними користувачами продукцiї є ТОВ"Бекас", Броварський ЗСК та Укрцукорпром та iншi споживачi. Велика залежнiсть вiд сезрнних змiн: булiвництво ведеться в основному у весняно-лiтнiй сезон.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування У зв"язку з вiдсутнiстю оборотних коштiв пiдприємство не оновлює машинний парк та технологiї.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби орендованi у РВ ФДМУ по Закарпатськiй областi. Знос основних засобiв досягає 81,7%.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства є:
- нестабiльнiсть законодавчої бази;
- великi податки;
- низька платоспроможнiсть населення.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод пiдприємство не сплачувало штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi Товариства здiснювалося за рахунок прибутку, одержаного вiд реалiзацiї продукцiї власного виробництва, робiт та послуг.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів За звiтний перiод Товариство виконало всi укладенi договори та отримав вiдповiднi прибутки
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У зв"язку з вiдсутнiстю обiгових коштiв, спаду на ринку будiвництва, зменшення купiвельної спроможностi населення найголовнiша задача пiдприємства - пiдтримувати дiяльнiсть.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок товариство не проводило.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судовi справи вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя вiдсутня.