ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  6820.000  6677.000   0.000  0.000  6820.000   6677.000
  - будівлі та споруди  4175.000  4178.000  0.000  0.000  4175.000   4178.000
  - машини та обладнання  2354.000  2227.000  0.000  0.000  2354.000  2227.000
  - транспортні засоби  285.000  268.000  0.000  0.000  285.000  268.000
  - інші  6.000  4.000  0.000  0.000  6.000  4.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  6820.000  6677.000  0.000  0.000  6820.000  6677.000
Опис:  Обмежень при використаннi немає.Знос основних засобiв досягає 81,7%Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
15480.000 15657.000
10000.000 10000.000
10000.000 10000.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 5480 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 5480 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.