ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Черешня Йосип Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
17.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство"Берегiвський кар"єр"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32703031
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Закарпатська область
     Район Берегiвський
     Поштовий індекс 90260
     Населений пункт с.Мужiєво
     Вулиця, будинок вул.Ракоцi Ференца II,245
     Міжміський код, телефон та факс (03141) 23589, 23589
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.05.2012
    Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень Цiннi папери України 30.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація bu1.pat.ua 30.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)