ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
10.06.2011
99.9900000
1.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови та секретаря зборiв.
3.Обрання лiчильної комiсiї.
4. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2010 р. Затвердження звiту.
5. Звiт Наглядової ради. Затвердження звiту.
6. Звiт ревiзiйної комiсiї. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї та балансу Товариства.
7. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 р.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2010 р.
9. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (про дематерiалiзацiю ЦП).
10. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується та укладання договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
11. Визначення зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахцнки в ЦП власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується та укладання договору про вiдкриття рахунку в ЦП.
12. Визначення дати припинення ведення реєстру.
13. визначення дати припинення операцiй.
14. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та НУ про дематерiалiзацiю акцiй.
15. Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
16. Затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю.
17. Прийняття рiшення про розiрвання (припинення дiї) договору в односторонньому порядку на ведення реєстру з реєстратором ТОВ"Екоiнвест"
18. Прийняття рiшення про визначення типу Товариства у зв"язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимо ЗУ"Про акцiонернi товариства".
19.Прийняття рiшення про змiну найменування АТ.
20. Викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї у зв"язку з його приведенням у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "про акцiонернi товариства"
21. Про затвердження нової редакцiї iнутрiшнiх Положень Товариства:"Про Загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову Раду", "Про Ревiзiйну комiсцiю", "Про Правлiння".
22.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, визначення кiлькiсного складу наглядової ради та обрання наглядової ради у зв"язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ"про акцiонернi товариства". Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Н.Р.
23. Вiдкликання та обрання Правлiння Товариства у зв"язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства".
24. Вiдкликання та обрання ревiзiйної комiсiї у зв2язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Всi питання порядку денного розглянутi, обговоренi та прийнятi рiшення. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.