ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про відповідність фінансової звітності
та результатів діяльності приватного акціонерного товариства
"Берегівський кар'єр "
за 2011 рік

м.Ужгород 30 квітня 2012 року
№ п/п
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА
1 Повна назва Приватне акціонерне товариство
" Берегівський кар'єр "
2 Код за ЄДРПОУ 32703031
3 Місцезнаходження 90260, Закарпатська область, Береговський район, с.. Мужієво, вул. Ракоці Ференца, 245
4 Дата реєстрації 31 жовтня 2003 року розпорядженням № 579 Берегівської райдержадміністрації
5 Дати внесення змін до установчих документів нова редакція
21 червня 2011 року
реєстраційний № 13091050001000261 розпорядженнями Берегівської райдержадміністрації
6 Основні види діяльності Виробництво неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших групувань. Добування декоративного та будівельного каменю. Інші галузі добувної промисловості, не віднесених до інших групувань. Діяльність вантажного залізничного транспорту. Діяльність автомобільного вантажного транспорту .
7 Кількість засновників Держава в особі Закарпатського регіонального відділення фонду Державного майна України.
8 Частка засновника у статутному капіталі
0,00
9 Місцезнаходження засновника 88000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул..Собранецька,60, тел.3-71-93
10 Телефон ( 03141) 2-35-89
Перевірка справедливості та достовірності відображення інформації фінансової звітності за 2011 рік приватного акціонерного товариства " Берегівський кар'єр" проведена згідно договору № А35 від 27.04.2012 року Аудиторською фірмою " ІСТИНА" , свідоцтво про внесення до Реєстру суб*єктів аудиторської діяльності № 1830 від 24.02.2011 року, виданого рішенням № 228/4 Аудиторської палати України строком дії до 24.02.2016 року.

Перевірка почата 27.04.2012 року та закінчена 30.04.2012 року

До перевірки представлені наступні документи: Статут товариства, головна книга за 2011 рік, фінансова звітність ( баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітка до річної фінансової звітності ) за 2011 рік, , оборотні відомості аналізу рахунків бухгалтерського обліку, облік основних фондів та інших матеріальних активів.

Відповідність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства . Відповідність управлінського персоналу охоплює : розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів , які не містять суттєвих та викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок , які відповідають обставинам.
Відповідність аудитора
Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Думка визначається відповідно вимог Закону України " Про аудиторську діяльність " і Міжнародних стандартів аудиту та національних стандартів аудиту в Україні.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики , прийнятих облікових оцінок , зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятим в Україні.
Підставою для проведення аудиторської перевірки є :
- Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 року № 3125-ХП із змінами та доповненнями внесеними Законами України від 14.03.1995 року № 81/95-ВР, від 02.02.1996 року № 54/96-ВР;від 15,05.2003 р. № 762-1У, від 24.06.2004 року № 1863-1У; від 06.07.05 року № 2738-1У; від 15.12.2005 р. № 3202-1У, від 19.01.2006 р. № 3370-1У;від 14.09.06 року № N140-V;
- Вимог Міжнародних стандартів аудиту , надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту № 700 " Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення " , № 701 " Модифікація висновку незалежного аудитора", № 705 " Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", № 720 " Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти";
- Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України " Про затвердження положення щодо підготовки Аудиторських висновків, яка подаються до Державної комісії цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку " від 19.12.2006 року № 1528, зареєстроване в Мінюсті України 23.01.2007 року № 53/13320; від 19.12.2006 року № 1591, зареєстрованого в Мінюсті 05.02.2007 року; рішення Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.01.2008 року № 69; від 29.09.2011 року № 1360, зареєстроване в
Мінюсті України від 28.11.2011 року № 1358/20096;
- Вимог Закону України № 996-Х1У від 16.07.1999 року " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із змінами та доповненнями внесеними Законами України;
- Вимог Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України.
З метою виконання вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів ( крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360 та положення про розкриття інформації емітентам цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1591 аудитором за для отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриття фінансової звітності виконані наступні процедури:
- Інформації відповідність обліку активів відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- Інформації про зобов'язання відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- Інформація про власний капітал;
- Відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства;
- Сплати Товариством статутного капіталу у встановлені законодавством терміни;
- Інформації щодо обсягу фінансового результату;
- Інформації про дії, що відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово - господарський стан Товариства та привести до значної зміни вартості цінних паперів.
Проведені аудитором процедури перевірки не ставили мету проведення повної та суцільної перевірки системи внутрішнього контролю для визначення всіх можливих недоліків.

Аудиторська фірма вважає за можливе висловити думку , що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан товариства станом на 31.12.2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за 2011 рік , у відповідності до вимог Національних положень ( стандартів ) бухгалтерського обліку та законодавчих актів України
Прийнята політика бухгалтерського обліку та її незмінність в основному відповідає вимогам законодавчих та нормативних актів. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичне фінансове становище на 01.01.2012 року по результатах операцій за період з 01.01.2011 року до 31 .12.2011 року.
Фінансовий стан товариства станом на 01.01.2012 року умовно - позитивний.
Думка аудитора щодо фінансових звітів умовно - позитивна .

Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених національних ( положень) стандартів бухгалтерського обліку:
1.Облік основних фондів
Облік основних фондів в основному відповідають критеріям визнання за П(С)БО № 7 "Основні фонди".
Залишкова вартість основних фондів станом на 01.01.2012 року склала 6677,0 тис.грн., рівень зносу досяг 81,8 %.
За звітний рік товариство не проводило реалізацію та списання основних засобів .
За звітний рік ПрАТ інвестувало в основних засобів на 141,6 тис.грн.

2. Фінансові інвестиції
На протязі 2011 року ПрАТ не проводило інвестування фінансів та майна .

3. Облік запасів.
Облік запасів проводився в основному у відповідності до вимог П(С)БО № 9 "Запаси".
Станом на 01.01.2012 року на складах накопичено запасів на 590,0 тис.грн..

4. Облік витрат виробництва
Склад витрат та порядок розподілу загальновиробничих витрат проведені у відповідності до вимог обліку витрат до П(С)БО № 16.

5. Дебіторська заборгованість
Облік дебіторської заборгованості ведеться в основному у відповідності до вимог П(С)БО №10 " Дебіторська заборгованість ".
Станом на 01.01.2012 року відсутня дебіторська та інші дебіторська заборгованість .
Думка аудитора відносно обліку активів товариства умовно - позитивна .

Розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених національних ( положень) стандартів бухгалтерського обліку:

Облік кредиторської заборгованості ведеться в основному у відповідності до вимог П(С)БО № 11 " Кредиторська заборгованість".
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 року склала 249,0 тис. грн..
Думка аудитора відносно зобов'язань товариства умовно - позитивна.

Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених національних ( положень) стандартів бухгалтерського обліку:

Розмір власного капіталу станом на 01.01.2012 року визначився наступним чином :
- Статутний капітал склав 10000,0 тис.грн., це на рівні попереднього року.
- Додатково вкладений капітал - 5942,0 тис.грн.
- Непокритий збиток склав 462,0 тис.грн.
Думка аудитора відносно власного капіталу умовно-позитивна .

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Товариством по підсумках 2011 року витримані вимоги законодавства відповідності вартості чистих активів та власного капіталу.
Думка аудитора відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства умовно - позитивна.

Сплата Статутного капіталу

Первинне розміщення акцій товариство провело згідно плану розміщення акцій затвердженого наказом ЗТВ фонду Державного майна від 26.08.1997 року за № 3/376.
Формування Статутного капіталу проведено за рахунок пільгового продажу працівникам товариства за приватизаційні майнові сертифікати, грошові кошти та компенсаційні сертифікати.
Заявлений та сформований Статутний капітал становить 10 000 000,00 грн, який поділений на 10 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна. Станом на 01.01.2012 року акції поділені між 11 акціонерами, з них - 4 юридичні особи.
Частка в статутному капіталі
Акціонери Кількість акцій Сума, грн.. Частка у стат.
капіталі %
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
1.ТОВ " Інтелгрупп" (34533132). М.Київ, вул. Артема 73,
2.ТОВ " ЄкспоТехно-Плюс"(32072694, м.Киїі, вул. Світлиць кого,33
3.ТОВ " Графаль", (348817989),м.Київ, вул. Шота Руставелі, 38 кв.12
4.ТОВ " Вік тум-Інвест-Плюс"( 34882028), м.Київ, вулМечнікова, 8 кв.22

4898859


2299998


1400001

1400001

4898859,00


2299998,00


1400001,00

1400001,00

48,99


23,00


14,00

14,00
ФІЗИЧНІ ОСОБИ 7 1141 1141,00 0,01
Всього 10000000 10000000,00 100,00
21 червня 2011 року товариство зареєструвало нову редакцію Статуту, згідно якого перетворилося з відкритого у приватне акціонерне товариство.
Думка аудитора відносно сплати Статутного капіталу - Статутний капітал сплачений повністю .

Дотримання вимог ліквідності .
Показники
платіжоспроможності та фінансової стабільності
ПрАТ "Берегівський кар'єр "
за 2011 рік
№ п/п Показники Коефіцієнти
На 31.12.11 р. Норматив
1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,001 0,25-0,5
2 Коефіцієнт загальної ліквідності 2,538 1,0-2,0
3 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,984 0,25-0,5
4 Коефіцієнт структури капіталу 0,016 0,5-1,0
5 Коефіцієнт покриття власними оборотними засобами
2,608
> 0
6 Коефіцієнт рентабельності активів -0,011 > 0

Коефіцієнти абсолютної ( 0,001) ліквідності свідчить про недостатність необхідних коштів на розрахунковому рахунку для термінового погашення корострокових поточних зобов'язань на кінець року.
Коефіцієнт загальної ліквідності ( 2,538 ) підтверджує достатність оборотних коштів необхідних з метою погашення кредиторської короткострокової заборгованості за рахунок накопичення залишків запасів на складах і наявності дебіторської заборгованості ПрАТ.
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,984 при нормативі 0,25-0,5 свідчить про незалежність товариства від зовнішніх джерел фінансування господарської діяльності. Тому що, станом на 01.01.2012 року наявний власний капітал повністю забезпечений накопиченими необоротними активами.
Коефіцієнт структури капіталу ( 0,016 ) свідчить про достатній рівень покриття власним капіталом довгострокових та короткострокових зобов'язаннях і незалежність від залученого капіталу.
Коефіцієнт покриття власними оборотними засобами ( 2,608 ) свідчить про забезпеченість власними оборотними засобами.
Коефіцієнт рентабельності активів ( -0,011 ) показує співвідношення фінансового результату від господарської діяльності до активів товариства. Підсумки госпдіяльності свідчить про нерентабельність використання активів.
Думка аудитора, що таке положення забезпечує фінансову незалежність ПрАТ і зменшує ризик кредиторів по відношенню по довгострокових, так і по поточних зобов'язаннях .

Іпотечне покриття іпотечних облігацій

На протязі 2011 року іпотечні облігації відсутні.

Розкриття інформації щодо чистого прибутку .

За 2011 рік ПрАТ в цілому отримало валовий дохід від реалізації готової продукції , надання транспортних послуг, реалізації необоротних активів .
Облік валового доходу проведений в основному у відповідності до існуючих вимог П(С)БО № 15 "доходи". Облік валових витрат проведений в основному у відповідності до існуючих вимог П(С)БО № 16 "Витрати".
При заповненні річної форми № 2 " Звіт про фінансові результати" доходна та витратна частини відповідають даним головної книги
При складані річного фінансового звіту витримані вимоги наказу МінФіну України від 30.11.99 р. № 291 " Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування .
Перевіркою підтверджується , що по наслідках госпдіяльності ПрАТ за 2011 рік отримало 177,0 тис.грн. прибутку. Непокриті збитки станом на 01.01.2012 року становлять 462,0 тис.грн.
Думка аудитора щодо визначення фінансового результату умовно - позитивна.

Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України

Товариство не проводило випуск цінних паперів.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 38/07/1/11 від 22.08.2011 року з бездокументарною формою існування.

У відповідності до вимог Закону України " Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-У1 ( розділ 1У ст..20 п.2) переведення випуску акцій в бездокументарну форму вибрано :

- депозитарій- кореспондент : ПАТ " Національний депозитарій Україна" м.Київ, 01001, вул. Б.Грінченка, буд. 3.
- зберігач - ТОВ "Укрекобудінвест", 04116, м. Київ , вул. Старокиївська,10

Стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами

Станом на 01.01.2012 року відсутня заборгованість за цінними паперами.

Активи недержавних пенсійних фондів

Відсутні активи недержавних пенсійних фондів.

Розкриття інформації про дії , які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та вартість цінних паперів товариства

Протягом 2011 року в товаристві не відбулись дії, які визначені ст. 41 ЗУ " Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року за № 3480-1У зі змінами та доповненнями : .

Директор
Сертифікат серії А № 003003 Л.І.Мороз