ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черешня Йосип Андрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1947
6.1.5. Освіта** Середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ДП "Берегівський кар'єр" Голова правління ЗАТ "Берегівський кар'єр"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. . В межах своєї компетенцiї згiдно Статуту дiє без довiренностi вiд iменi товариства, представляє його iнтереси перед усiма суб'єктами господарювання, iншими юридичними та фiзичними особами; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту розпоряджається майном товариства; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту укладає господарськi i iншi договори вiд iменi товариства, видає довiреностi вiд iменi товариства; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту користується правом розпорядження коштами товариства; у межах своєї компетенцiї видає локальнi нормативнi документи, накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи - 48 років.З 11.06.2011р. Голова правління ПрАТ "Берегівський кар'єр". На інших посадах протягом 2012 року не був. Непогашеної судимості за корисної дії та злочини не має. Згідно рішенням загальних зборів від 10.06.2011р. призначено головою правління ПрАТ "Берегівський кар"єр". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.


6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Телепко Остап Зіновійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1957
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний механів підприємства
6.1.8. Опис Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. На посаду члена правління обраний загальними зборами акціонерів від 10.06.2011 р. За звітний період винагороди за виконання посадових обов"язків не отримував в тому числі і в натуральній формі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На інших підприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голуб Віктор Сергійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1955
6.1.5. Освіта** середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний інженер
6.1.8. Опис Повноваження здійснює згідно статуту Товариства та Положення. Обраний на посаду згідно рішення загальних зборів акціонерів 10.06.2011 р. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди на опридюднення персональних даних не надавав.


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Миронович Артем Валерійович (за дорученням)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Наглядової ради ПрАТ "Берегівський кар"єр", голова Правління Корпорації «Укрбудматеріали».
6.1.8. Опис Обраний на посаду рішенням Наглядової ради від 28.04.2012 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10. Представник акціонера юридичної особи ТОВ "Інтел Груп". Згоди на опридюднення персональних даних не надавав.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради (за дорученням)
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сторожук Олена Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1982
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ТОВ "Інтелгрупп", заступник генерального директора ТОВ "Укрекобудінвест".
6.1.8. Опис Обрана на посаду загальними зборами акціонерів від 28.04.2012 р.Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 8 . Представник акціонера ТОВ"Інтел Груп". Згоди на опридюднення персональних даних не надавала.


6.1.1. Посада член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дюкарьов Владислав Анатолійович (за дорученням)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Атвуд-Інвест", генеральний директор
6.1.8. Опис Обраний загальними зборами акціонерів 28.04.2012 р.Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Представник акціонера юридичної особи ТОВ "Атвуд-Інвест".Згоди на опридюднення персональних даних не надавав.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради (за дорученням)
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волков Богдан Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** генеральний директор ТОВ «АВ-Медгруп»
6.1.8. Опис Обраний загальними зборами акціонерів від 28.04.2012 р.Представник акціонера юридичної особи ТОВ "Атвуд-Інвест".Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Голова ревізійної комісії (за дорученням)
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Іщенко Олена Леонідовна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Графаль"
6.1.8. Опис Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11. Представник акціонера юридичної особи ТОВ "Графаль"Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Годлевський Віталій Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Віктум-Інвест-Плюс"
6.1.8. Опис Здійснює повноваження згідо Статуту та Положення. Представник акціонера - юридичної особи ТОВ "Віктум-Інвест-Плюс". Обраний загальними зборами акціонерів 10.06.2011 р. Винагороди в грошовій та натуральній формі не отримував. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення паспортних даних. непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.Згоди на опридюднення персональних даних не надавав.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлінняЧерешня Йосип Андрійовичд/н, д/н, д/нд/н000000
Член правлінняТелепко Остап Зіновійовичд/н, д/н, д/нд/н10.000011000
Член правлінняГолуб Віктор Сергійовичд/н, д/н, д/нд/н000000
Голова наглядової радиМиронович Артем Валерійович (за дорученням)д/н, д/н, д/нд/н000000
Член Наглядової ради (за дорученням)Сторожук Олена Володимирівнад/н, д/н, д/нд/н000000
член Наглядової радиСлупський Юрій Олексійовичд/н, д/н, д/нд/н000000
Член Наглядової ради (за дорученням)Волков Богдан Григоровичд/н, д/н, д/нд/н000000
Голова ревізійної комісії (за дорученням)Іщенко Олена Леонідовнад/н, д/н, д/нд/н000000
Член Ревізійної комісіїГодлевський Віталій Івановичд/н, д/н, д/нд/н000000
Усього 1 0.00001 1 0 0 0