ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2012
Кворум зборів** 99.99
Опис 1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році. Затвердження звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2011р. Затвердження звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.
6. Затвердження порядку покриття збитків за 2011р.
7. Про дострокове припинення повноважень наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради . Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Всі питання порядку денного розглянуті, обговорені та прийняті рішення.