ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акціонерне товариство"Берегівський кар"єр" за ЄДРПОУ 32703031
Територія   за КОАТУУ 2120486401
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 26.82.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4156 5239
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 6 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 6 1
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (2364) (3297)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (2)
Працівникам 105 (525) (515)
Витрат на відрядження 110 (25) (49)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (351) (370)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (4) (31)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (298) (316)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (497) (565)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (6) (11)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 98 84
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 98 84
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 3
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (97) (86)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -97 -83
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -97 -83
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 1 1
Залишок коштів на початок року 410 2 1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 3 2

Примітки: Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.
Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями).
Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.12.12р. складав 3 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Черешня Йосип Андрійович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Черешня Іван Андрійович