ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черешня Йосип Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1947
5) освіта** Середня-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ДП "Берегiвський кар'єр" Голова правлiння ЗАТ "Берегiвський кар'єр"
8) дата обрання та термін, на який обрано 10.06.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. . В межах своєї компетенцiї згiдно Статуту дiє без довiренностi вiд iменi товариства, представляє його iнтереси перед усiма суб'єктами господарювання, iншими юридичними та фiзичними особами; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту розпоряджається майном товариства; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту укладає господарськi i iншi договори вiд iменi товариства, видає довiреностi вiд iменi товариства; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту користується правом розпорядження коштами товариства; у межах своєї компетенцiї видає локальнi нормативнi документи, накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи - 49 рокiв.З 11.06.2011р. Голова правлiння ПрАТ "Берегiвський кар'єр". Непогашеної судимостi за корисної дiї та злочини не має. Згiдно рiшенням загальних зборiв вiд 10.06.2011р. призначено головою правлiння ПрАТ "Берегiвський кар"єр". Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Телепко Остап Зiновiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний механiк пiдприємства
8) дата обрання та термін, на який обрано 10.06.2011, 3 роки
9) опис Колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. На посаду члена правлiння обраний загальними зборами акцiонерiв вiд 10.06.2011 р. За звiтний перiод винагороди за виконання посадових обов"язкiв не отримував в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. На iнших пiдприємствах не працює. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голуб Вiктор Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** середня-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний iнженер
8) дата обрання та термін, на який обрано 10.06.2011, 3 роки
9) опис Повноваження здiйснює згiдно статуту Товариства та Положення. Обраний на посаду згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 10.06.2011 р. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди на опридюднення персональних даних не надавав.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Миронович Артем Валерiйович (за дорученням)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Наглядової ради ПрАТ "Берегiвський кар"єр", голова Правлiння Корпорацiї «Укрбудматерiали».
8) дата обрання та термін, на який обрано 28.04.2012, 3 роки
9) опис Обраний на посаду рiшенням Наглядової ради вiд 28.04.2012 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11. Представник акцiонера юридичної особи ТОВ "Iнтел Груп". Згоди на опридюднення персональних даних не надавав.


1) посада Член Наглядової ради (за дорученням)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сторожук Олена Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ТОВ "Iнтелгрупп", заступник генерального директора ТОВ "Укрекобудiнвест".
8) дата обрання та термін, на який обрано 28.04.2012, 3 роки
9) опис Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2012 р.Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9 . Представник акцiонера ТОВ"Iнтел Груп". Згоди на опридюднення персональних даних не надавала.


1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дюкарьов Владислав Анатолiйович (за дорученням)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Атвуд-Iнвест", генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 28.04.2012, 3 роки
9) опис Обраний загальними зборами акцiонерiв 28.04.2012 р.Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Представник акцiонера юридичної особи ТОВ "Атвуд-Iнвест".Згоди на опридюднення персональних даних не надавав.


1) посада Член Наглядової ради (за дорученням)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волков Богдан Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** генеральний директор ТОВ «АВ-Медгруп»
8) дата обрання та термін, на який обрано 28.04.2012, 3 роки
9) опис Обраний загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2012 р.Представник акцiонера юридичної особи ТОВ "Атвуд-Iнвест".Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї (за дорученням)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iщенко Олена Леонiдовна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Графаль"
8) дата обрання та термін, на який обрано 28.04.2012, 3 роки
9) опис Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12. Представник акцiонера юридичної особи ТОВ "Графаль"Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Годлевський Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Вiктум-Iнвест-Плюс"
8) дата обрання та термін, на який обрано 10.06.2011, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдо Статуту та Положення. Представник акцiонера - юридичної особи ТОВ "Вiктум-Iнвест-Плюс". Обраний загальними зборами акцiонерiв 10.06.2011 р. Винагороди в грошовiй та натуральнiй формi не отримував. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення паспортних даних. непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.Згоди на опридюднення персональних даних не надавав.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняЧерешня Йосип Андрiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член правлiнняГолуб Вiктор Сергiйовичд/н, д/н, д/н000000
Голова наглядової радиМиронович Артем Валерiйович (за дорученням)д/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової ради (за дорученням)Сторожук Олена Володимирiвнад/н, д/н, д/н000000
член Наглядової радиСлупський Юрiй Олексiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової ради (за дорученням)Волков Богдан Григоровичд/н, д/н, д/н000000
Голова ревiзiйної комiсiї (за дорученням)Iщенко Олена Леонiдовнад/н, д/н, д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїГодлевський Вiталiй Iвановичд/н, д/н, д/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.