ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Черешня Йосип Андрiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

15.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство"Берегiвський кар"єр"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 32703031
4. Місцезнаходження Україна, 90260, Закарпатська область, Берегiвський, с.Мужiєво, вул.Ракоцi Ференца II,245
5. Міжміський код, телефон та факс (03141) 23589, 23589
6. Електронна поштова адреса beregovo@net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

beregovokaryr.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)