ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство"Берегiвський кар"єр"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ№224022
3. Дата проведення державної реєстрації 30.10.2003
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 10000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.99 - Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.г.

08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю,вапряку, гiпсу, крейди, та глинистого сланцю

08.99 - Добування iнших корисних копалин та розроблення карєрiв

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ"ОТП" м.Київ
2) МФО банку 300528
3) Поточний рахунок 26004201318760
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає