ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2014
Кворум зборів** 99.99
Опис 1.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови, секретаря зборiв та лiчильної комiсiї. Затвердження умов договору зi Зберiгачем.
2.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi. Затвердження звiту.
3.Звiт Наглядової ради за 2013р. Затвердження звiту.
4.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013р. Затвердження звiту i висновкiв Ревiзiйної комiсiї та балансу Товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння та Ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердження порядку розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013р.


Всi питання порядку денного розглянутi, обговоренi та прийнятi рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.