ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 
Дата розміщення: 15.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1062 1045 5250 5222 6312 6267
будівлі та споруди 0 0 4048 4044 4048 4044
машини та обладнання 1047 1039 1067 1070 2114 2109
транспортні засоби 12 4 135 108 147 112
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 3 2 0 0 3 2
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1062 1045 5250 5222 6312 6267
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): вiдповiдають технiчним Первiсна вартiсть основних засобiв – 37 073 тис.грн. Ступiнь їх зносу - 83% Ступiнь їх використання - 83% Сума нарахованого зносу – 30 806 тис. грн.. Чим зумовленi суттєвi змiни у вартостi основних засобiв - суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Iснуючi обмеження на використання майна емiтента - немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 15061 15023
Статутний капітал (тис.грн.) 10000 10000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 10000 10000
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5061 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5061 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5023 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5023 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.