ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 
Дата розміщення: 15.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черешня Йосип Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1947
5) освіта** Середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ДП "Берегiвський кар'єр", Голова правлiння ЗАТ "Берегiвський кар'єр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.05.2011, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. В межах своєї компетенцiї згiдно Статуту дiє без довiренностi вiд iменi товариства, представляє його iнтереси перед усiма суб'єктами господарювання, iншими юридичними та фiзичними особами; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту розпоряджається майном товариства; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту укладає господарськi i iншi договори вiд iменi товариства, видає довiреностi вiд iменi товариства; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту користується правом розпорядження коштами товариства; у межах своєї компетенцiї видає локальнi нормативнi документи, накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв товариства. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Занальний стаж роботи (рокiв) - 51. Попереднi посади: Директор ДП "Берегiвський кар'єр", Голова правлiння ЗАТ "Берегiвський кар'єр". Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Телепко Остап Зiновiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний механiк пiдприємства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.05.2011, 5 років
9) опис Повноваження здiйснює згiдно статуту Товариства та Положення. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 41. Попереднi посади: Головний механiк пiдприємства. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голуб Вiктор Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** Середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.05.2011, 5 років
9) опис Повноваження здiйснює згiдно статуту Товариства та Положення. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади: Головний iнженер. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕЛГРУПП"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34533132, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2012, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Звiльнено з посади Голови Наглядової ради юридичну особу - ТОВ "IНТЕЛГРУПП" в особi представника Мироновича Артема Валерiйовича на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р. (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з поданою заявою за власним бажанням.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕЛГРУПП"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34533132, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2012, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Звiльнено з посади члена Наглядової ради юридичну особу - ТОВ "IНТЕЛГРУПП" в особi представника Сторожук Олени Володимирiвни на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р. (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атвуд-Iнвест"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2012, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Звiльнено з посади члена Наглядової ради юридичну особу - ТОВ "Атвуд-Iнвест" в особi представника Волкова Богдана Григоровича на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р. (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атвуд-Iнвест"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34478454, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2012, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Звiльнено з посади члена Наглядової ради юридичну особу - ТОВ "Атвуд-Iнвест" в особi представника Дюкарьова Владислава Анатолiйовича на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р. (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Графаль"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34881789, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2012, 3 роки
9) опис Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Звiльнено з посади Голови Ревiзiйної комiсiї юридичну особу -ТОВ "Графаль" в особi представника Iщенко Олени Леонiдiвни на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р. (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з поданою заявою за власним бажанням.


1) посада Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вiктум-Iнвест-Плюс"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34882028, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.06.2011, 3 роки
9) опис Здiйснює повноваження згiдо Статуту та Положення. Посадова особа за звiтний перiод не отримувала винагороди в грошовiй та натуральнiй формi. Звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї юридичну особу -ТОВ "Вiктум-Iнвест-Плюс" в особi представника Годлевського Вiталiя Iвановича на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2015 р. (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з переобранням Ревiзiйної комiсiї.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черешня Іван Андрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** д/н
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Берегівський карєр" – головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.01.2007, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 43. Попередні посади: ПрАТ "Берегівський карєр" – головний бухгалтер. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сальник Валерiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння, Корпорація УБМ, заступник голови корпорацiї, голова корпорацiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду Голови Наглядової ради як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "IНТЕЛГРУПП" (код ЄДРПОУ 34533132), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з вибуттям Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 30. Попередні посади: Голова правлiння, Корпорація УБМ, заступник голови корпорацiї, голова корпорацiї. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сторожук Олена Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фінансовий директор ТОВ "ПерлітГруп", заступник директора в ТОВ "Укрекобудінвест"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду члена Наглядової ради як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "IНТЕЛГРУПП" (код ЄДРПОУ 34533132), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16. Попередні посади: Фінансовий директор ТОВ "ПерлітГруп", заступник директора в ТОВ "Укрекобудінвест". Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дюкарьов Владислав Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду члена Наглядової ради як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "Атвуд-Iнвест" (код ЄДРПОУ 34478454), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 30. Попередні посади: Генеральний директор. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волков Богдан Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ТОВ "АВЕ-Медгруп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду члена Наглядової ради як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "Атвуд-Iнвест" (код ЄДРПОУ 34478454), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 15. Попередні посади: Генеральний директор ТОВ "АВЕ-Медгруп". Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крупко Антонiна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "ПерлітГруп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 5 років
9) опис Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "Графаль" (код ЄДРПОУ 34881789), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з вибуттям Голови Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16. Попередні посади: Головний бухгалтер ТОВ "ПерлітГруп". Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Годлевський Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ТОВ "ПерлітГруп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 5 років
9) опис Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "Вiктум-Iнвест-Плюс"(код ЄДРПОУ 34882028), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №б/н вiд 28.04.2015р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 22. Попередні посади: Генеральний директор ТОВ "ПерлітГруп". Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняЧерешня Йосип Андрiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член правлiнняТелепко Остап Зiновiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член правлiнняГолуб Вiктор Сергiйовичд/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕЛГРУПП"д/н, 34533132, д/н489885948.988594898859000
Член Наглядової радиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атвуд-Iнвест"д/н, 34478454, д/н229998022.99982299980000
Голова Ревізійної комісіїТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Графаль"д/н, 34881789, д/н140000114.000011400001000
Член Ревiзiйної комiсiїТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вiктум-Iнвест-Плюс"д/н, 34882028, д/н140000114.000011400001000
Головний бухгалтерЧерешня Іван Андрійовичд/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиСальник Валерiй Григоровичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиСторожук Олена Володимирiвнад/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиДюкарьов Владислав Анатолiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиВолков Богдан Григоровичд/н, д/н, д/н000000
Голова Ревізійної комісіїКрупко Антонiна Анатолiївнад/н, д/н, д/н000000
Член Ревізійної комісіїГодлевський Вiталiй Iвановичд/н, д/н, д/н000000
Усього 9998841 99.98841 9998841 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.