ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 
Дата розміщення: 15.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів** 99.99
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів акціонерного товариства, обрання голови та секретаря зборів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Розподіл прибутків та збитків Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 8. Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства. 9. Обрання ревізійної комісії Товариства . 10. Припинення повноважень наглядової ради Товариства. 11. Обрання наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради 12. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачеговi загальнi збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: Перше питання. Голосували: "За" – (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затверджено регламент та порядок проведення Загальних зборів . Обрано голову та секретаря Загальних зборів в наступному складі: Голова зборів – Годлевський В.І., секретар - Сторожук О.В. Друге питання. Голосували: "За" – (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Обрано лічильну комісію у наступному складі: голова лічильної комісії – Телепко О.З. Третє питання. Голосували: "За" – (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затверджено звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Роботу Правління визнано задовільною. Четверте питання. Голосували: "За" – (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затверджено звіт Наглядової ради за 2014р. Роботу Наглядової ради визнано задовільною. П`яте питання. Голосували: "За" – (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною. Шосте питання. Голосували: "За" – (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затверджено порядок покриття збитків за 2014 рік: покрити за рахунок прибуткової діяльності Товариства наступних періодів. Сьоме питання. Голосували: "За" – (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затверджено річний звіт Товариства за 2014 рік. Визнано роботу всіх органів Товариства задовільною. Восьме питання. Голосували: "За" – (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Припинено повноваження ревізійної комісії у складі: Голова ревізійної комісії ТОВ "Графаль" в особі представника Iщенко Олени Леонiдовни, член ревізійної комісії ТОВ "Вiктум-Iнвест-Плюс" в особі представника Годлевського Вiталiя Iвановича. Дев`яте питання. Голосували: За кандидатуру Голова ревізійної комісії Крупко Антоніна Анатоліївна представник акціонера-юридичної особи ТОВ “ГРАФАЛЬ» - 9 998 859 голосів; За кандидатуру Член ревізійної комісії Годлевський Вiталiй Iванович - представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Вiктум-Iнвест-Плюс" - 9 998 859 голосів. Рішення прийнято більшістю голосів. Обрано ревізійну комісію у складі: Голова ревізійної комісії – Крупко Антоніна Анатоліївна представник акціонера-юридичної особи ТОВ “ГРАФАЛЬ». Член ревізійної комісії Годлевський Вiталiй Iванович - представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Вiктум-Iнвест-Плюс". Десяте питання. Голосували: "За" – (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Припинено повноваження Наглядової ради у складі: голова Наглядової ради ТОВ "Інтелгрупп" в особі представника Мироновича Артема Валерійовича , член Наглядової ради ТОВ "Інтелгрупп" в особі представника Сторожук Олени Володимирівни, член Наглядової ради ТОВ "Атвуд-Інвест" в особі представника Дюкарьова Владислава Анатолійовича, член Наглядової ради ТОВ "Атвуд-Інвест" в особі представника Волкова Богдана Григоровича. Одинадцяте питання. Голосували: За кандидатуру Голова Наглядової ради Сальника Валерія Григоровича голову наглядової ради представника акціонера-юридичної особи ТОВ "Інтелгрупп". - 9 998 859 голосів; За кандидатуру Член наглядової ради Сторожук Олену Володимирівну члена наглядової ради - представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Інтелгрупп" - 9 998 859 голосів; За кандидатуру Член наглядової ради Дюкарьова Владислава Анатолійовича члена наглядової ради - представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Атвуд-Інвест»- 9 998 859 голосів; За кандидатуру Член наглядової ради Волкова Богдана Григоровича члена наглядової ради - представника акціонера-юридичної особи ТОВ "Атвуд-Інвест".- 9 998 859 голосів; Рішення прийнято більшістю голосів. Обрано наглядову раду у наступному складі: Голова Наглядової ради – Сальник Валерій Григорович представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Інтелгрупп". Член наглядової ради - Сторожук Олена Володимирівна - представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Інтелгрупп". Член наглядової ради - Дюкарьов Владислав Анатолійович - представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Атвуд-Інвест". Член наглядової ради - Волков Богдан Григорович - представник акціонера-юридичної особи ТОВ "Атвуд-Інвест". Цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) не укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства. Розмір їх винагороди не встановлювати – робота здійснюється на безоплатній основі.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.