ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черешня Йосип Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1947
5) освіта*** Середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)*** 51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор ДП "Берегiвський кар'єр", Голова правлiння ЗАТ "Берегiвський кар'єр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.05.2011, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. В межах своєї компетенцiї згiдно Статуту дiє без довiренностi вiд iменi товариства, представляє його iнтереси перед усiма суб'єктами господарювання, iншими юридичними та фiзичними особами; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту розпоряджається майном товариства; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту укладає господарськi i iншi договори вiд iменi товариства, видає довiреностi вiд iменi товариства; в межах своєї компетенцiї згiдно Статуту користується правом розпорядження коштами товариства; у межах своєї компетенцiї видає локальнi нормативнi документи, накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв товариства. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 52. Попереднi посади: Директор ДП "Берегiвський кар'єр", Голова правлiння ЗАТ "Берегiвський кар'єр". Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Телепко Остап Зiновiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1957
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Головний механiк пiдприємства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.05.2011, 5 років
9) опис Повноваження здiйснює згiдно статуту Товариства та Положення. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади: Головний механiк пiдприємства. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голуб Вiктор Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1955
5) освіта*** Середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)*** 43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.05.2011, 5 років
9) опис Повноваження здiйснює згiдно статуту Товариства та Положення. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: Головний iнженер. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черешня Іван Андрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Берегівський карєр" – головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.01.2007, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 44. Попередні посади: ПрАТ "Берегівський карєр" – головний бухгалтер. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сальник Валерiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Голова правлiння, Корпорація УБМ, заступник голови корпорацiї, голова корпорацiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 31. Попередні посади: Голова правлiння, Корпорація УБМ, заступник голови корпорацiї, голова корпорацiї. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних. Посадова особа є представником акціонера товариства.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сторожук Олена Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1982
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фінансовий директор ТОВ "ПерлітГруп", заступник директора в ТОВ "Укрекобудінвест"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 17. Попередні посади: Фінансовий директор ТОВ "ПерлітГруп", заступник директора в ТОВ "Укрекобудінвест". Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних. Посадова особа є представником акціонера товариства.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дюкарьов Владислав Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1982
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 31. Попередні посади: Генеральний директор. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних. Посадова особа є представником акціонера товариства.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волков Богдан Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1965
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Генеральний директор ТОВ "АВЕ-Медгруп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Органiзовує та координує роботу Ради, здiйснює стратегiчне керiвництво дiяльнiстю товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства та реалiзацiєю прав акцiонерiв. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16. Попередні посади: Генеральний директор ТОВ "АВЕ-Медгруп". Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних. Посадова особа є представником акціонера товариства.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крупко Антонiна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1981
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Головний бухгалтер ТОВ "ПерлітГруп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 5 років
9) опис Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 17. Попередні посади: Головний бухгалтер ТОВ "ПерлітГруп". Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Годлевський Вiталiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Генеральний директор ТОВ "ПерлітГруп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2015, 5 років
9) опис Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту товариства. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 23. Попередні посади: Генеральний директор ТОВ "ПерлітГруп". Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації щодо посад, які обіймає на інших підприємствах, та паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняЧерешня Йосип Андрiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член правлiнняТелепко Остап Зiновiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член правлiнняГолуб Вiктор Сергiйовичд/н, д/н, д/н000000
Головний бухгалтерЧерешня Іван Андрійовичд/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиСальник Валерiй Григоровичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиСторожук Олена Володимирiвнад/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиДюкарьов Владислав Анатолiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиВолков Богдан Григоровичд/н, д/н, д/н000000
Голова Ревізійної комісіїКрупко Антонiна Анатолiївнад/н, д/н, д/н000000
Член Ревізійної комісіїГодлевський Вiталiй Iвановичд/н, д/н, д/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.