ПрАТ"Берегівський кар"єр"

Код за ЄДРПОУ: 32703031
Телефон: 03141-23589
e-mail: beregovo@net.ua
Юридична адреса: 9260,Закарпатська обл.,Берегівський р-н,с.Мужієво,вул.Ракоці Ференца ІІ,245
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 04.04.2016
Кворум зборів** 99.99
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою. 2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. 4.Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 5.Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 7.Затвердження порядку розподілу прибутку/ збитків за 2015рік. 8.Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачеговi загальнi збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: Перше питання. Голосували: "За" – 9 998 859 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Обрати лічильну комісію з представників Депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІВЕСТ» персонально у наступному складі:: Голова лічильної комісії – Миколенко Тетяна Василівна Члени лічильної комісії: Василенко Євгеній Вікторович та Матвієнко Наталія Василівна. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІВЕСТ» на здійснення повноважень реєстраційної та лічильної комісій. Друге питання. Голосували: "За" – 9 998 859 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Обрано голову та секретаря Загальних зборів в наступному складі: Голова зборів – Годлевський В.І. секретар - Сторожук О.В. Прийняти рішення щодо порядку проведення Загальних зборів. Третє питання. Голосували: "За" – 9 998 859 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затверджено звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2015 році. Роботу Правління визнано задовільною. Четверте питання. Голосували: "За" – 9 998 859 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затверджено звіт Наглядової ради за 2015р. Роботу Наглядової ради визнано задовільною. П`яте питання. Голосували: "За" – 9 998 859 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затвердити звіт, висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною. Шосте питання. Голосували: "За" – 9 998 859 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затверджено річний звіт Товариства за 2015 рік. Визнано роботу всіх органів Товариства задовільною. Сьоме питання. Голосували: "За" – 9 998 859 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Затверджено порядок розподілу прибутку за 2015 рік: Прибуток в сумі 38 тис. грн. розподілити наступним чином - 1.9тис. грн направити в резервний фонд, решту - 36.1тис. грн. направити на покриття збитків минулих років . Восьме питання. Голосували: "За" – 9 998 859 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Припинено повноваження лічильної комісії у наступному складі: Голова лічильної комісії – Миколенко Тетяна Василівна Члени лічильної комісії: Василенко Євгеній Вікторович та Матвієнко Наталія Василівна.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.